JavaScript EPIC

JavaScript-ի ամենամեծ և ամենասպասված դասընթացը Արմեն Մարջինյանի հետ, որտեղ բացի հիմունքներից դիտարկվում են Frontend (React.js, Next.js, Vue.js) և/կամ Backend (Node.js) վեբ ծրագրավորման ողջ գործիքակազմն ու ֆրեյմվորքները:

 • Computer Science
 • HTML/CSS
 • Core JS
 • Frontend
 • Backend
 • Algorithms & Data Structures

Դասընթացի ղեկավարն է «JavaScript. ինտերակտիվ ծրագրավորում» և «React.js. ինտերակտիվ ծրագրավորում» գրքերի հեղինակ Արմեն Մարջինյանը։

Դասընթացը յուրահատուկ է իր կառուցվածքով։ Անցնելով Core JS` ուսանողները մասնագիտանում են Frontend վեբ ծրագրավորման և/կամ Backend վեբ ծրագրավորման մեջ: Դրան նպաստում է նաև ծրագրում ներառված Web Basics հատվածը, որտեղ ուսումնասիրվում են HTML և CSS: JavaScript-ին զուգահեռ ուսանողներն անցնելու են նաև կոդի կատարման ցածր մակարդակի դետալները, այդ թվում՝ JavaScript-ի և համապատասխան engine-ների աշխատանքի նրբությունները, ինչպես նաև ալգորիթմների տեսություն (ըստ նախընտրության): Ուսանողները կարող են մասնագիտանալ React.js, Next.js, Vue.js և/կամ Node.js ուղղվածություններով։

Համապատասխանաբար Frontend և Backend վեբ ծրագրավորման ուղղվածությունները հնարավոր է նաև համատեղել՝ կրթվելով որպես Full Stack JavaScript ծրագրավորող։ Դասընթացը հագեցած է բազմաթիվ գործնական և ուսումնական նախագծերով, իսկ ուսանողները հնարավորություն ունեն առանց հավելավճարի միանալ պրոդուկտների իրականացման մեծ թիմին՝ պորտֆոլիոն համալրելու և գործնական հմտությունները հղկելու համար։

8-9* ամիս՝
70 000 դրամ ամսական

Շաբաթական 4 օր՝ օրական 2 ժամ

*վերջին՝ ալգորիթմների տեսություն մոդուլը՝ ըստ նախընտրության:

Դասընթացի 9 առավելություններ

Մեկ ամսավճար՝

Վճարելով մեկ դասընթացի համար, կարող եք մասնակցել և՛ Frontend-ի, և՛ Backend-ի կտորին:

Ֆունդամենտալ կրթություն

Ոչ միայն բուն ծրագրավորման լեզուն, այլև դրա իրացումը ցածր մակարդակում, համակարգչային ճարտարապետության հիմունքներ:

Նկարահանվող դասեր

Յուրաքանչյուր դաս տեսաձայնագրվում և տրամադրվում է ուսանողին:

Գործնական դասեր

Տեսական դասերն ուղեկցվում են գործնական դասերով:

Աշխատանք իրական
պրոյեկտների վրա

Թիմային և անհատական աշխատանքներ իրական աշխատանքային միջավայրում:

Հարցազրույցների
նախապատրաստում

Ուսանողներին տրվում են ցուցումներ տեխնիկական հարցազրույցներին լավ ներկայանալու համար:

Անհատապես ստուգվող
տնային առաջադրանքներ

Յուրաքանչյուր առաջադրանք ստուգվում է դասախոսի կողմից՝ համապատասխան feedback տրամադրելով:

Հագեցած աշխատանքային
տարածք

Հասանելիություն Ակադեմիայի աշխատանքային space-երին, համակարգիչներին, գրադարանին, այլ առարկաների վիդեոդասերին:

Հասանելիություն այլ
առարկաների վիդեոդասերին:

Հարակից առարկաների լրացուցիչ հայերեն վիդեոդասերի տրամադրում (անգլերեն, մաթեմատիկա, git և այլն)

teacher 1

Արմեն
Մարջինյան

Դասընթացի ղեկավար, Core JS և Frontend մոդուլների դասախոս

10+ տարվա փորձով JS ծրագրավորող: «JavaScript. ինտերակտիվ ծրագրավորում» և «React.js. ինտերակտիվ ծրագրավորում» գրքերի հեղինակ

teacher 2

Հայկ
Սարգսյան

Computer Science, Web Basics և Backend մոդուլների դասախոս

3+ տարվա փորձով JS ծրագրավորող, Ակադեմիայում ընթացող internship-երի ղեկավար:

JavaScript EPIC դասընթացի
ճանապարհային քարտեզ

Դեմո դաս

Դասընթացի համառոտ կառուցվածքը

Առաջին մոդուլ.

Համակարգչային գիտության ներածություն

 • Մոդեռն համակարգչային ճարտարապետության մոդելները՝ Ֆոն Նեյմանի և Հարվարդյան ճարտարապետություն:
 • Տվյալների ներկայացումը հիշողության մեջ:
 • Թվերի ներկայացման երկուական, տասական և 16-ական համակարգեր:
 • Գործողություններ երկուական համակարգի թվերի հետ: Անցում մի համակարգից մյուսին:
 • Բացասական թվերի ներկայացումը լրացուցիչ կոդում:
 • Տեքստային ինֆորմացիայի պատկերումը ASCII և Unicode:
 • Էլեկտրական և թվային շղթաներ:
 • Բուլյան հանրահաշվի ներածություն: Բուլյան ֆունկցիայի պոստուլատները, թեորեմները և պարզեցման մեխանիզմները:
 • Logic Gates։ Տրամաբանական սխեմայի կառուցում: NOT, AND, OR, NAND,NOR, XOR, XNOR gate-երը:
 • Գումարիչ սարքի նախագծում: Encoder/Decoder, Մուլտիպլեքսեր և դեմուլտիպլեքսեր: Flip/Flop շղթաներ, հիշողության կազմակերպում, հիշողության հիերարխիա:
 • Instruction-ի կատարման սխեման:

Երկրորդ մոդուլ.

Web Basics

 • HTML ներածություն, պարզ էջի layout-ը:
 • Աղյուսակներ, ցանկեր:
 • CSS BOX Model, Positioning, Flexbox և Grid, Responsive Design-ի սկզբունքները:

Երրորդ մոդուլ.

Core JavaScript

 • Լեզվի բոլոր բազային կոմպոնենտները (փոփոխականներ, պայման, ցիկլ)
 • Ֆունկցիաներ, ռեկուրսիա, զանգվածներ
 • Execution Context
 • Scopes և Closure
 • Օբյեկտ, օբյեկտի կառուցվածքը
 • Կլաս և օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման հիմունքներ
 • Prototypal ժառանգում
 • Ասինքրոն ծրագրավորում
 • Promise
 • Worker Threads
 • HTTP հարցումներ
 • JAvaScript ստանդարտ գրադարան
 • Webpack կոնֆիգուրացիաներ
 • TypeScript
 • Canvas API
 • DOM
 • Web Storage
 • մի շարք այլ թեմաներ

Չորորդ մոդուլ.

React.js, Next.js, Vue.js

 • Library և Framework: Vue.js vs jQuery համեմատական վերլուծություն
 • Node package manager: npm vs npx: React -ի պրոյեկտի ստեղծումը: JSX, state, render, component, list կոնցեպտները
 • Virtual DOM, reconciliation: Component Life-Cycle Methods
 • Ֆունկցիոնալ կոմպոնենտ: hook-եր: useState, useEffect -ի մակարդակները, multi-component architecture
 • Controlled և Uncontrolled կոմպոնենտներ: useRef, React-Hook- Form: Form վալիդացիայի հիմնական ձևերը
 • React-Router-Dom: Browser Router, useNavigate, Link, NavLink կոմպոնենտներ: useParams, useLocation hook-երը
 • Context API. Multiple Contexts.
 • Օպտիմալացում: useMemo, React.memo, useCallback: Data Flow - ի անալիզը կոմպոնենտային հիերարխիայում
 • Redux Toolkit: configureStore, createSlice: Ասինքրոն action-ներ: createAsyncThunk
 • Server-side rendering և Next.js
 • Vue.js

Հինգերորդ մոդուլ.

Node.js

 • Node ներածություն: V8 Engine, libuv, Event Loop Setup և առաջին app-ի ստեղծումը: Մոդուլյար ծրագրավորում: Մոդուլներ Common.js-ի և ES6 ստանդարտով: http և fs մոդուլներ: Վեբ սերվերի ստեղծումը: Պարզագույն Routing:
 • Express ներածություն: Routing, MVC pattern: pug view engine-ը: body-parser: http request-ի տեսակները: Ejs, handlebars: custom view engine-ի մշակում: crud with fs:
 • MySQL տվյալների բազա: Նախագծման և նորմալիզացիայի ընդհանուր սկզբունքները: 1NF, 2NF, 3NF ձևեր: Բազայի մոդելավորման օրինակներ:
 • NOSQL ներածություն: MongoDB, Mongoose
 • Sequelize
 • Rest API: Postman, cUrl, JWT auth, Swagger:
 • GraphQL
 • Socket.io: Real-Time app-ների մշակում: One to one և multiroom chat-ի օրինակ
 • Nest.js: Nest CLI, Structure, modules, controllers, providers, DB access, open API, Auth:

Վեցերորդ մոդուլ.

Ալգորիթմների տեսություն

 • Ալգորիթմի ժամանակի և տարածական բարդություն:
 • Տեսակավորման ալգորիթմներ Bubble Sort, Selection Sort, Quick Sort, Insertion Sort, Merge Sort և այլն:
 • Որոնման ալգորիթմների համեմատական վերլուծություն՝ Linear Search, Jump Search, Binary Search:
 • Տվյալների կառուցվածքներ՝ Array, LinkedList, Stack, Queue, Trees, Heaps:
 • Գրաֆների տեսության ներածություն։
 • BFS, DFS և դրանց application-ները:
 • Դինամիկ ծրագրավորման հիմնական սկզբունքները:
 • String ալգորիթմներ, Hash Table-ներ և այլն:

Դասընթացի ավարտին ուսանողները
կստանան երկլեզու հավաստագրեր:

Դիմել հիմա

Կարծիքներ դասընթացի մասին

Արթուր Կարապետյան

Կարդալով դասընթացի մասին` ճանաչելով Արմեն Մարջինյանին` որպես ծրագրավորման մի քանի գրքերի հեղինակի, մասնակցեցի դասընթացին և երկու ամսվա մեջ ձեռք բերեցի խորը գիտելիքներ JavaScript-ի և OOP֊ի վերաբերյալ, և վստահ եմ, որ մինչ դասընթացի ավարտը կդառնամ պահանջված մասնագետ։ Արմեն Մարջինյանը շատ խստապահանջ, ընկերասեր և խելացի մանկավարժ է, որն իր գիտելիքների մատչելի մատուցման հմտությամբ` ցանկացած անհասկանալի խնդիր հասանելի է դարձնում բոլորիս համար: Ինչը վերաբերում է Ակադեմիային, ապա վերջինիս մթնոլորտը մոտիվացնում է սովորելու և նորին ձգտելու։ Շնորհակալ եմ Ակադեմիային` գիտելիքի ահռելի պաշար տրամադրելու և յուրաքանչյուրիս հմուտ մասնագետ դարձնելու այս հնարավորության համար։

Անդրանիկ
Պողոսյան

Ուրախ եմ լինել Picsart Academy-ում անցկացվող JavaScript Renaissance դասընթացի մասնակիցը։ Ակադեմիայի պատասխանատու մոտեցումն ուսումնական ծրագրերի մշակմանը՝ ապահովել է մեր դասընթացի սկզբունքների համապարփակ ուսումնասիրությունը։ Դասընթացավարն ապահովում է հավասարապես և՛ տեսական, և՛ գործնական գիտելիքներ՝ ուսանողներին հնարավորություն տալով լիովին ներգրավվել պրոցեսում։ Դե իսկ Picsart Academy-ն լավագույն միջավայրն է՝ նոր գիտելիքներ ու հմտություններ ձեռք բերելու համար։

Լիլիթ
Հակոբյան

Ակադեմիային միացել եմ երկու ամիս առաջ, և այս ընթացքում ամեն օր ափսոսում եմ, որ շուտ չեմ իմացել իրենց մասին։ Դասընթացը գերհագեցած է․ տեսական գիտելիքների հետ մեկտեղ ունենում ենք տարբեր գործնական նախագծեր։ Դասախոսը շատ պրոֆեսիոնալ է, անհատական ուշադրություն է ցուցաբերում յուրաքանչյուրիս, դե իսկ նրա սուր հումորով հագեցած դասապրոցեսը թույլ է տալիս հեշտ յուրացնել բավական բարդ թեմաները։ Ակադեմիայում տիրում է սովորելու վարակիչ մթնոլորտ։ Ամեն ինչ սովորելու և սովորեցնելու համար է։ Հնարավորություն ունենք մասնակցել Ակադեմիայում անցկացվող նախագծերին և նաև սովորել մեր ընտրած դասընթացի շրջանակներից դուրս: Խորհուրդ կտամ բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են իսկապես սովորել և ժամանակ չկորցնել:

Ծովինար
Գևորգյան

Picsart Academy-ն լավագույն ուղին է՝ բանիմաց և պահանջված ինժեներ-ծրագրավորող դառնալու համար։ Այստեղի հոյակապ աշխատակազմը, մանրամասն կազմված ծրագրերը, ինչպես նաև ակադեմայի կահավորման յուրաքանչյուր դետալ նպաստում են պրոֆեսիոնալ և հաճելի դասապրոցեսի կազմակերպմանը: Դե իսկ JS Renaissance դասընթացի դասախոս Արմեն Մարջինյանին մենք՝ ուսանողներս, բնութագրում ենք այսպես՝ ՖԱՆՏԱՍՏԻԿ։ Դասախոսն օժտված է մասնագիտական և մարդկային ամենաբարձր որակներով։ Բանիմաց և ամենակարևորը սրտացավ դասախոսի շնորհիվ պարզապես տարբերակ չկա՝ ամենադժվար թվացող նյութը չյուրացնելու։ Այստեղ ցանկացած ուսանող վստահ է, որ իր ստացած հիմնային գիտելիքների շնորհիվ իր տեղը հաստատ գտնելու է աշխատաշուկայում։

Սամվել
Ղազարյան

Ուզում եմ մեծ երախտագիտությաբ շնորհակալություն հայտնել Picsart Academy-ին և Արմեն Մարջինյանին կարճ ժամանակահատվածում ռացիոնալ աշխատանք իրականացնելու համար։ Դասընթացի շրջանակներում շեշտը դրվում է ոչ միայն կոնկրետ ծրագրավորման լեզու աովորելուն, այլ նաև ֆունդամենտալ հատվածի վրա՝ ինչը նպաստում է հետագայում շուկայում ավելի մրցունսկ մասնագետ դառնալուն։ Շատ շնորհակալ եմ Արմեն Մարջինյանից JS-ի գիտելիքներս խորացնելու համար և Picsart Academy-ից առաջընթացի մոտիվացիոն խթան հանդիսանալու ու տեսական գիտելիքներս գործնականում կիրառելի դարձնելու համար։

Նարե
Գալֆայան

JS Renaissance դասընթացը մեծ հնարավորություն է ինձ համար հիմնովին տիրապետելու JavaScript լեզվին և ոչ միայն: Սպասելիքներս ավելի քան արդարացված են: Արդեն 3 ամիս է, ինչ ուսանում եմ Picsart Academy-ում և արդեն սկսում ենք Frontend ծրագրավորման կտորը: Picsart Academy-ն հիանալի պայմաններ է ստեղծում իր ուսանողների համար՝ տրամադրելով համակարգիչներ, գրքեր և անհրաժեշտ այլ պարագաներ: Ակադեմիան նաև առաջարկում է միանալ բազմաթիվ նախագծերի, որոնց մասնակցելով՝ ուսանողները հնարավորություն են ստանում փորձ ձեռք բերել, լրացուցիչ գիտելիքներ ստանալ և ստեղծել սեփական պորտֆոլիո: Դասը բացատրվում է մատչելի և հասանելի եղանակով` բազմաթիվ օրինակների վրա հիմնվելով:

Գոհար
Ասատրյան

Դասընթացը յուրահատուկ է նրանով, որ սովորում ենք ոչ միայն նախընտրած ծրագրավորման լեզուն, այլև խորապես ծանոթանում ենք համակարգչի ցածր մակարդակի դետալներին, որը հնարավորություն է տալիս ծրագրավորման ոլորտում լինել հմուտ մասնագետ։ Դասընթացը հնարավորություն է տալիս հմտանալ ինչպես Frontend կամ Backend ուղղություններով, այնպես էլ երկուսով միասին։ Ակադեմիայում կրթության որակը շատ բարձր է, բոլոր դասերը տեսաձայնագրվում են, ինչը հնարավորություն է տալիս նորից դիտել և լրացնել առաջացած բացերը։ Դասախոսը՝ իր գործում շատ հմուտ մասնագետ Արմեն Մարջինյանն է։ Դասի ընթացքում քննարկվում են բազմաթիվ պրակտիկ օրինակներ՝ թեման ամբողջովին ըմբռնելու և հասկանալու համար։

Կարինա
Մովսեսյան

Հանդիսանալով Picsart Academy-ի JavaScript Renaissance դասընթացի ուսանողուհի` ուրախ եմ, որ ընտրել եմ Ակադեմիան ուսումս ամրապնդելու համար: Ակադեմիան հետաքրքրված է իր ուսանողների հաջողություններով, ինչի շնորհիվ գրագետ կազմվում են դասընթացների ծրագրերը: Առանձին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արմեն Մարջինյանին, ում պրոֆեսիոնալիզմն ու նվիրվածությունն իր գործունեությանը թույլ են տալիս նրան մոտեցում գտնել յուրաքանչյուր ուսանողի հետ: Գործնական դասընթացների հագեցվածությունը ուսուցման գործընթացը դարձնում է հետաքրքիր, ինչը հանգեցնում է սեփական գիտելիքները համալրելու ցանկության և թույլ է տալիս կատարելագործել ծրագրավորման հմտությունները:

Նարեկ
Թաշչյան

Վերջերս ավարտեցի վեբ ծրագրավորման դասընթացի առաջին կտորը և պետք է ասեմ, որ այն գերազանցեց իմ սպասելիքները բոլոր առումներով: Ուսումնական ծրագիրը համապարփակ էր՝ ընդգրկելով ամեն ինչ՝ սկսած Javascript-ի հիմունքներից մինչև OOP և Advanced JavaScript: Դասախոսները բանիմաց և աջակցող են, միշտ պատրաստ են լրացուցիչ ճանապարհ անցնել, որպեսզի յուրաքանչյուր ուսանող հասկանա նյութը: Այն, ինչը իսկապես առանձնացնում է JS Renaissance դասընթացը մնացած դասընթացներից՝ գործնական հանդիպումներն են, որոնք անցկացվում են Ակադեմիայում բազմաթիվ գործնական վարժությունների և նախագծերի միջոցով։ Ես ձեռք բերեցի անգնահատելի իրական փորձ, որն ինձ նախապատրաստեց վեբ ծրագրավորման մարտահրավերներին:

Արտյոմ
Օգանեսյան

Ակադեմիայի մասին շատ էի լսել ընկերներիցս և որոշեցի ինքս փորձել: Ուսումնասիրում եմ JavaScript ծրագրավորման լեզուն՝ ամենապահանջված լեզուներից մեկը: Շնորհիվ մեր հմուտ դասընթացավար Արմեն Մարջինյանի, դասերն անցնում ենք բավականին խորացված տարբերակով, ինչպես նաև դասավանդվում է Low-level կտոր, որի ընթացքում ուսումնասիրում ենք լեզվի աշխատանքը ցածր մակարդակի տեսանկյունից, որն անհրաժեշտ է՝ ավելի ամուր հիմք ձեռք բերելու համար:

Աշոտ
Թովմասյան

Picsart Academy-ի կրթական ծրագիրը տրամադրում է այն բոլոր գիտելիքները, որոնք կօգնեն լիարժեք տիրապետել ինչպես JavaScript-ին, այնպես էլ բոլոր այն տեխնոլոգիաներին, որոնք համարվում են ծրագրավորողի ամենօրյա և ամենակարևոր գործիքները։ Ծրագիրն իր մեջ ներառում է JavaScript-ի և ամենապահանջված Framework-ների մեջ մասնագիտացումը, համապատասխան՝ ըստ Frontend կամ Backend ուղղվածության, իսկ ուսումնական ծրագրին զուգահեռ անցկացվող նախագծերի իրականացումը՝ հնարավորություն է ընձեռում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքներն իրական աշխատանքային պայմաններում։ Ամբողջ ճանապարհն անցնում ենք հմուտ և փորձառու դասախոսների հետ միասին, իսկ Ակադեմիայի առողջ մթնոլորտը ստեղծում է ուսանողի կրթման համար բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։

Հովիկ
Եղիազարյան

Վերջին ամիսներին սովորում եմ Picsart Academy-ում ու վստահ կարող եմ ասել, որ բոլոր սպասելիքներս արդարացվել են: Այս ոլորտում առաջին քայլերն անողներին միանշանակ խորհուրդ կտամ՝ իրենց ուսումը վստահեն Picsart Academy-ին՝ բարձրակարգ ուսում ստանալու համար: Նաև շատ եմ կարևորում դասախոս-ուսանող կապը, ինչը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա և դասերն անցնում են տրամադրող մթնոլորտում: Բանիմաց և համբերատար դասախոսը լավ արդյունքի գրավականն է: Շնորհակալ եմ բարձրորակ դասընթաց կազմակերպելու համար:

Օֆելյա
Կարապետյան

Ակադեմիայում անցկացվող դասընթացները տարբերվում են նրանով, որ հնարավորություն են ընձեռում մանրամասն ուսումնասիրել լեզուն, ծանոթանալ բոլոր դետալներին, դե իսկ դասախոսությունների տեսաձայնագրման միջոցով էլ հնարավորություն ենք ունենում կրկնել անցած թեմաները։ Անցկացվում են նաև գործնական դասեր, որոնք թույլ են տալիս կիրառել տեսական գիտելիքները։ Ակադեմիան հնարավորություն է տալիս մասնակցել պրակտիկ նախագծերի իրականացմանը: Այստեղ տիրող ակադեմիական մթնոլորտը մոտիվացնող է, և ուսանողները կարող են իրենց տնային աշխատանքները կատարել հենց Ակադեմիայում: Դասախոսը շատ լավ մասնագետ Արմեն Մարջինյանն է, որը շատ պարզ է մատուցում նյութը` հասկանալի և մանրամասն անդրադառնալով բոլոր դետալներին։

Սարգիս
Խաչատրյան

Picsart Academy-ն մեծ հնարավորություն է ընդձեռում մտնել աշխատաշուկա՝ իր տված գիտելիքների մեծ պաշարով և փորձով։ JavaScript Renaissance դասընթացն էլ իր դռներն է բացում դեպի full stack JS ծրագրավորող՝ տալով գիտելիքներ ոչ միայն գրագետ կոդ գրելու, այլ նաև հասկանալու գրած կոդի ներքին աշխատանքները։ Դասընթացավարները՝ գրագետ, իրենց գործին լիարժեք տիրապետող հմուտ մասնագետներ են, որոնք օգնում են լուծել և բացատրություն տալ տարբեր անլուծելի թվացող խնդիրների: Ակադեմիայում չի լինում մի այնպիսի իրավիճակ, որ ինչ-որ բաց կետ թողնելով՝ դուրս գանք դասախոսությունից:

Արամ
Գաբրիելյան

Դասընթացի շրջանակներում շեշտը դրվում է ոչ միայն կոնկրետ ծրագրավորման լեզու սովորելու, այլ նաև ֆունդամենտալ հատվածի վրա, ինչը նպաստում է հետագայում ավելի մրցունակ մասնագետ դառնալուն։ Ակադեմիայի մթնոլորտն ուսանողներին ակտիվորեն ներգրավում է ուսումնական գործընթացի մեջ: Դասախոսը լավ տիրապետելով իր մասնագիտությանը` բոլոր թեմաները բացատրում է շատ դյուրին և անգամ բարդ թվացող թեմաները հասկացվում են շատ պարզ։

Կոնստանտին Ղևոնդյան

Picsart Academy-ում JavaScript Renaissance դասընթացին մասնակցելով՝ ես մուտք գործեցի ծրագրավորման աշխարհ, որտեղ ուսումնասիրեցի և ստացա այն բոլոր հարցերի պատասխանները, որոնք ինձ հետաքրքրել էին երկար ժամանակ։ Մասնակցելով դասընթացին՝ ձեռք բերեցի գիտելիքներ JavaScript-ի Frontend և Backend ոլորտներում։ Եվ իհարկե, այս ամենն անհնար էր առանց մեր գրագետ դասախոսի՝ Արմեն Մարջինյանի։

Լիլիթ
Եփրեմյան

Ակադեմիայում հաճելի մթնոլորտ է, ինչը խթանում է ուսման մակարդակին. բոլորը շատ բարյացակամ են, կարգապահական բոլոր կանոնները գործում են։ Ակադեմիայի անդամները միշտ պատրաստ են պատասխանել և ուղղորդել դասընթացի և առաջադրանքների հետ կապված բոլոր հարցերին։ Դասերը բավականին ինտենսիվ և հետաքրքիր են՝ հետաքրքիր մարտահրավերներով և առաջադրանքներով, իսկ ինչ վերաբերում է դասախոսին, վերջինս իդեալական տիրապետում է դասավանդվող առարկային և ոչ մի հարց անպատասխան չի մնում:

Արամ
Հովհաննիսյան

Դասախոսի մասին ունեմ շատ դրական կարծիք, դասախոսություններն անցնում են շատ ընկերական միջավայրում, ինչից դրական էմոցիաներ են ստանում բոլորը։ Ինչ վերաբերում է Ակադեմիային, վերջինիս տրամադրած ջերմությունը յուրաքանչյուր ուսանողին և գիտելիքների ահռելի պաշարը գերազանցեցին ակնկալիքներս։ Շատ հանգիստ է սովորելը Ակադեմիայում, նույնիսկ դասապրոցեսի ավարտից հետո Ակադեմիայի միջավայրը խթանում է նորը սովորել կամ ինչ-որ խնդիրների լուծումներ փնտրել: Խումբը շատ լավն է և բոլորս, դասախոսի մոտեցմամբ ոգևորված, շարժվում ենք առաջ՝ ոչ մի վայրկյան չզղջալով մեր կատ